Конкурс за приjем деце за радну 2022/2023. годину

12.05.2022.

Расписуjе се Конкурс за приjем деце у Предшколску установу ''Наше дете '' Шабац за радну 2022/2023. годину, од  12.05.2022. године.

Конкурс за приjем деце у Предшколску установу Наше дете - 2022-23 (4)

СЛОБОДНА МЕСТА НА КОНКУРСУ 2022

upisnica-2022


I
У Предшколску установу примаjу сe деца:
- на целодневни боравак
- на полудневни боравак у трајању од 4 сата

 

II 
Предшколска установа расписује Конкурс према својим могућностима, у складу са законом.
Преглед васпитно –образовних група по вртићима и типовима боравка , саставни је део овог Конкурса.

 

III 
Поступак пријема деце

Пријем деце се врши према плану уписа по вртићима и васпитним групама.

Обраду примљених пријава за пријем деце на целодневни и полудневни боравак врши Комисија.

Комисија врши бодовање и рангирање поднетих захтева према критеријумима и доставља директору предлог ранг-листе за пријем деце на целодневни и полудневни боравак.

 

IV

Приоритет за пријем деце

Првенство при упису деце на слободна места у Установи, утврђују се према следећим критеријумима:

1) деца из друштвено осетљивих група

 1. деца жртве насиља у породици;
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања;
 3. деца самохраних родитеља;
 4. деца из социјално нестимулативних средина;
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју;
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју;
 7. деца тешко оболелих родитеља;
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица;
 9. деца предложена од стране Центра за социјални рад;
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исти вртић;

5) остала деца.

 

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

 1. деца из друштвено осетљивих група - 50 бодова;
 2. деца запослених родитеља и редовних студената 20 бодова за сваког родитеља;
 3. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породице – 10 бодова;
 4. деца чија су браћа или сестре уписани у Установу, двоје или више деце из породице учествују на Конкурсу – 5 бодова.

У случаjу када двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

1) деца запослених родитеља

2) према већем броју деце у породици

 

VI
Приjаве на Конкурс, могу се извршити у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса   путем Е-управе на линк:

https://euprava.gov.rs/usluge/5258

 

VII

Пријаву је могуће попунити и предати лично у управу Установе, Господар Јевремова 23. Јединствени пријавни образац може  се преузети  на сајту Установе www.nasedete.rs или у управи ПУ «Наше дете» Шабац у ул. Господар Јевремова бр.23 Шабац

Додатна документација за осетљиве групе (родитељи који конкуришу електронски могу ова документа скенирати и послати у поруци приликом пријаве  и донети лично у Управу Предшколске установе):

Одговарајући доказ за

 1. дете самохраног родитеља :

- Фотокопија пресуде о разводу брака;

- Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права

- Умрлица за другог родитеља.

 1. дете без родитељског старања: Решење надлежног Центра за социјални рад;
 2. дете са сметњама у психофизичком развоју: мишљење Интерресорне комисије;
 3. дете корисника новчане социјалне помоћи - Решење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну помоћ;
 4. дете тешко оболелих родитеља - Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља;
 5. дете пензионера – Решење о остваривању права на пензију или последњи чек од пензије;
 6. дете лица на одслужењу казне - Потврда казнено - поправне установе.
 7. За утврђивање категорије “трећег и сваког наредног детета“, само уколико су деца из различитих бракова, треће дете се рачуна према оном родитељу са киме дете живи у домаћинству. У том случају неопходно је донети, уз изоде из матичне књиге и потврду о старатељству.

Непотпуне пријаве биће бодоване према документацији приложеној уз пријаву.
Уколико се конкурише електронски, потребно је попунити само електронску пријаву .

 

VIII
У случаjу да се у поjединим вртићима приjави већи броj деце од броја слободних места , па дете не буде примљено ни у један вртић који је родитељ навео у конкурсној пријави, Предшколска установа има обавезу да предложи родитељу пријем у вртић у којем има места.

 

IX
Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и одбијене деце на нивоу вртића и истиче је на огласним таблама у сваком објекту Установе, на сајту и ФБ страници Установе.

Прелиминарна листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута  28.06.2022.године

 

X
Родитељ може, у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарних резултата Конкурса, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, остварити увид у документацију у Административној служби за упис деце, у ул.Госпоар Јевремова 23, Шабац.

Коначна листа биће објављена по истеку овог рока.

 

XI

За упис деце и склапање уговора прилажу се следећа документа:

 1. Лекарско уверење од изабраног педијатра из Дома здравља;
 2. Лекарски картон попуњен од стране изабраног педијатра из Дома здравља;
 3. Лична карта оба родитеља (на увид);
 4. Здравствена картица детета које се уписује у вртић.

 

XII
Родитељ који уписује дете у ПУ ''Наше дете'' Шабац дужан је да за дете примљено на Конкурсу, у року од 30 радних дана почев од 11.07.2022.године потпише Уговор о пружању услуга.

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга, сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу.

 

Преглед броја слободних места у васпитно-образовним групама по вртићима и типовима боравка као и захтев за упис детета у ПУ „Наше дете“ можете преузети са интернет странице: www.nasedete.rs или у управи ПУ „Наше дете“ ул. Господар Јевремова 23. сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram